Poľnohospodárstvo ako hrozba pre životné prostredie

kravky

Konvenčné poľnohospodárstvo spôsobuje obrovské škody na životnom prostredí. Nemecká štátna environmentálna agentúra odporúča prechod na ekologické poľnohospodárstvo.

Poľnohospodárstvo zaberá v krajinách EÚ zďaleka najviac pôdy a ostáva jedným z najdôležitejších hospodárskych odvetví. Štúdia nemeckej Federálnej agentúry pre životné prostredie (UBA) však naznačuje, že takto intenzívne poľnohospodárstvo výrazne škodí životnému prostrediu…

Čítaj ďaľej

Zdroj: EurActiv

Až 87,3% rybárskych oblastí sveta je plne vyťažených, preťažených, alebo vyčerpaných

siet

Rozsah rybolovu v dnešnej podobe je neudržateľný a smeruje ku kolapsu oceánskych ekosystémov. Napriek tomu obrovské množstvá vylovených rýb končia ako odpad.

Správa Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo OSN z roku 2012 uvádza zarážajúce závery o stave morských rybárskych oblastí. Konštatuje, že zo všetkých rybárskych oblastí sveta, je v súčasnosti 57,4% plne vyťažených, teda fungujúcich na hranici svojej udržateľnosti. Ďalších 29,9% už túto hranicu prekročili a sú považované za preťažené alebo vyčerpané a vyžadujúce ďalšie kroky na svoje obnovenie.

Pokračovať v čítaní

Petícia Máme radi vlkov je spustená

vlk
Vlka obyčajného (Canis lupus) je na Slovensku možné legálne loviť každý rok od 1. novembra do 15. januára. Do roku 2013 bolo možné vlka loviť všade okrem malých území, kde bola určená jeho celoročná ochrana – v rezerváciách (5. stupeň ochrany) a v migračných oblastiach do ČR a Maďarska (časť Kysúc a Slovenského krasu).
V rokoch 2013 a 2014 sa Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK podarilo dosiahnuť legislatívne zmeny tak, že k územiam celoročnej ochrany vlka pribudlo prihraničné pásmo s Poľskom.

Pokračovať v čítaní

Zatúlané zvieratá v Bratislave hláste mestskej polícii na telefónnom čísle 159

macka

1. septembra 2014 začala platiť nová zmluva o veterinárnej asanácii medzi hlavným mestom a Slobodou zvierat, o.z. Služby odchytu a odvozu zabehnutých, zranených a uhynutých zvierat v intraviláne mesta bude naďalej zabezpečovať Sloboda zvierat, mení sa však systém nahlasovania prípadov. Všetky nálezy spoločenských zvierat (pes, mačka, fretka) a mestských zvierat (holub, potkan) budú od 1. septembra občania nahlasovať mestskej polícii (MsP) na tel. čísle 159 a nie priamo na dispečing Slobody zvierat, ako tomu bolo doposiaľ.

Telefónne číslo MsP 159 bude slúžiť na prijímanie hlásení občanov počas dňa i noci a prijaté hlásenia bude MsP vo forme emailových žiadostí zasielať Slobode zvierat. Na ich základe bude Sloboda zvierat vykonávať výjazdy a odchyty stratených a zranených zvierat a zber kadáverov. Zvieratá prinesené do útulku nálezcami útulok príjme a záznam o prijatí zašle MsP. Nový postup navrhlo vedenie hlavného mesta.

Linka dispečingu bratislavského útulku 02 -16 187 ostáva funkčná a verejnosti bude naďalej poskytovať informácie o nálezoch stratených zvierat, aktuálnej ponuke zvierat a adopciách, venčení a aktivitách organizácie v čase prevádzkových hodín útulku od 9-18 hod.

Zdroj: Sloboda Zvierat

Hromadná pripomienka k návrhu Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé zmeny klímy

Podporte hromadnú pripomienku Združenia Slatinka a Greenpeace Slovensko k návrhu Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé zmeny klímy.

Predložená hromadná pripomienka smeruje predovšetkým k
– uprednostneniu zelených udržateľných opatrení na adaptáciu pred finančne náročnými technickými zásahmi do krajiny;
– stanoveniu rámcov pre realizáciu tzv. sivej infraštruktúry, najmä v oblasti vodného hospodárstva (regulácie vodných tokov, výstavba vodných nádrží, prehradzovanie vodných tokov a pod.);
– podpore prirodzenej akumulácie vody v krajine;
– ochrane nelesnej vegetácie a drevín, ako dôležitému prvku adaptácie krajiny;
– načrtnutiu súvislostí medzi udržateľným a decentralizovaným využívaním OZE a adaptáciou krajiny na zmeny klímy (obmedzenie výstavby MVE na vodných tokoch; regulácia vývozu energetickej biomasy a pod.).

Pokračovať v čítaní

Petícia za vyradenie vodného diela Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb

Vodné dielo Slatinka je plánované pri Zvolene už 60 rokov. Za tento čas štátna moc tvrdou stavebnou uzáverou a násilím takmer zlikvidovala kedysi životaschopnú dedinu Slatinka. Desaťročia obmedzuje využívanie 12 km dlhého údolia rieky Slatina. Napriek dlhému času prípravy sa účel stavby neustále mení a nevie sa ani to, koľko by mala stavba stáť. Jednoznačné je iba to, že by malo ísť o akumulačnú nádrž na úžitkovú vodu. Kto ju bude odoberať nie je známe

Pokračovať v čítaní

Pod iniciatívu Stop vivisekcii sa podpísalo 1 326 000 občanov!

Tlačová správa STOP VIVISECTION zo dňa 29.12.2013

Po viac ako mesiaci intenzívnej práce boli 23. decembra 2013 podpisy k Európskej občianskej iniciatíve Stop vivisekcii odovzdané kompetentným orgánom 28 krajín Európskej Únie. Konečné číslo uznaných podpisov bolo 1 326 000, úžasný výsledok, ktorý sme dosiahli vďaka  vytrvalej práci tisícok dobrovoľníkov a niekoľkých organizácií z celej Európy. 12 krajín dosiahlo národné minimum určené Európskou komisiou, Slovensko bolo medzi nimi. To všetko sa nám podarilo s veľmi skromným rozpočtom, asi 25 000€ ktoré sme vyzbierali cez dary verejnosti a od organizácií, ktoré iniciatívu podporovali.

Pokračovať v čítaní

492ea40d0e

Na farmách odhalili rozsiahle týranie zvierat!

Na veľkej väčšine európskych fariem sú prasatá chované v podmienkach holých klietok, na roštových podlahách bez slamy alebo inej vhodnej podstielky, podstupujúce rutinné zmrzačovanie, čo je v rozpore s európskou legislatívou na ochranu prasiat.

Napriek tomu, že EÚ mala na implementáciu právnych predpisov takmer 11 rokov, nie sú zákony riadne presadzované, ale naopak pravidelne prehliadané v celej EÚ: výsledkom je každoročné utrpenie miliónov prasiat v celej Európskej Únii!

Pokračovať v čítaní