Stanovy

ŠTATÚT

Neziskovej organizácie poskytujúcej  všeobecne prospešné služby Essential

 

Zakladatelia neziskovej  organizácie vydávajú dňa 1.7.2013 tento štatút neziskovej organizácie

 

Článok I.

Názov a sídlo neziskovej organizácie

 

 1. Názov neziskovej organizácie je “Essential – organizácia pre etický a trvalo udržateľný rozvoj”, skrátene “Essential”.
  Ekvivalent v anglickom jazyku znie “Essential – Organization for Ethical and Sustainable Development”

 2. Sídlo neziskovej organizácie je Slovenská republika

Článok II.

Účel založenia a druh všeobecne prospešných služieb, ktoré nezisková organizácia poskytuje

 

 1. Účel založenia neziskovej organizácie:

 

 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

 • výskum, vývoj, vedecko-technických a informačných služieb

 • ochrana ľudských práv a základných slobôd

 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných, kultúrnych a umeleckých hodnôt

 • podpora a propagácia zdravého životného štýlu

 • podpora podnikania a uplatnenia ľudí zo znevýhodnených regiónov a sociálne znevýhodnených skupín

 • podpora aktivít iných neziskových organizácií

 

 1. Druh všeobecne prospešných služieb neziskovej organizácie:

 • priama tvorba krajinných ekosystémov, parkov, oddychových zón

 • organizovanie vzdelávacích programov

 • organizovanie seminárov, školení a konferencií

 • publikačná činnosť,

 • prevádzka vzdelávacích, ekologických a zdravotných centier

 • informačné a vzdelávacie kampane

 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

Článok III.

Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb

 

 1. Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov služieb:

a)  v sídle organizácie,

b) na verejne dostupnej internetovej stránke organizácie

Článok IV.

Orgány neziskovej organizácie, vymedzenie ich pôsobnosti, počet členov, spôsob voľby a dĺžka funkčného obdobia riaditeľa,  správnej rady a revízora

 

 1. Orgánmi neziskovej organizácie sú:

a) správna rada

b) riaditeľ

c) revízor

Správna rada

 

 1. Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ.

 

 1. Funkčné obdobie správnej rady je 5 rokov.

 

 1. Správna rada:

 • schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (do 31. 3. príslušného roka)

 • schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení

 • rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie

 • podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri

 • volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat

 • volí a odvoláva členov správnej rady a revízora

 • schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku

 • rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladacej listine

 • rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie

 • rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.

 1. Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť revízor a riaditeľ.

 2. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.

 3. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu revízora, alebo jednej tretiny členov správnej rady.

 4. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a dovolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

 5. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.

 6. Členstvo v správnej rade zaniká:

 • uplynutím funkčného obdobia

 • odstúpením

 

 • odvolaním, pre stratu voliteľnosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady

 • smrťou

 

Riaditeľ

 

 1. Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene.

 2. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

 3. Funkčné obdobie riaditeľa je 5 rokov s možnosťou opakovaného zvolenia na ďalšie funkčné obdobie.

 4. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.

 5. Predkladá správnej rade návrh rozpočtu najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka.

 6. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 7. Riaditeľa správna rada odvolá, ak:

 • bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie výkonného riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin

 • vo vlastnom mene a na vlastný účet uzatvára dohody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie

 • o to sám požiada.

 • nie je spôsobilý vykonávať túto funkciu,

 • koná v rozpore s ustanoveniami zákona, zakladateľskou listinou alebo štatútom

 • to navrhol revízor.

 

Revízor

 

 1. Revízor je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie.

 2. Funkčné obdobie revízora je 5 rokov s možnosťou opakovaného výkonu funkcie.

 3. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej
  organizácie a kontroluje, či účtovníctvo je riadne vedené v súlade s príslušným zákonom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.

 4. Revízor môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 5. Revízorom nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.

 6. Výkon činnosti revízora je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Revízorovi patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie.

 7. Revízor najmä:

 • preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej radne,

 • kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov

 • upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie

 • navrhuje zvolanie správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie

 1. Revízor je oprávnený:

 • podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,

 • navrhnúť obmedziť práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,

 • zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov rokovania správnej rady s hlasom poradným,

 • upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.

Článok V.

Čas uchovávania zápisníc orgánov neziskovej organizácie

 1. Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia uschováva po dobu troch rokov.

Článok VI.

Výročná správa neziksovej organizácie a spôsob zverejnenia výročnej správy

 

 1. Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou, najneskôr do 30. júna príslušného roka.

 

 1. Výročná správa  obsahuje:

 • prehľad činnosti vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,

 • ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

 • výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overovaná,

 • prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov a výdavkov,

 • prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,

 • stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,

 • zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka

 • ďalšie údaje určené správnou radou

 

 1. Výročná správa sa zverejní a bude verejne prístupná v sídle neziskovej organizácie a uverejnená na internetovej stránke organizácie. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela nezisková organizácia príslušnému registrovému úradu do 15. júla príslušného roku.

 

Článok VII.

Hospodárenie neziskovej organizácie

 

 1. Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojimi príjmami, s vlastným majetkom, s majetkom, ktorý nadobudla svojou činnosťou a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia, resp. s majetkom zvereným v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými pre tento typ organizácie.

 

 1. Majetok neziskovej organizácie slúži na zabezpečenie jej účelu a rozvoj jej činnosti. Môže sa použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladateľskej listiny a v štatúte neziskovej organizácie.

 1. Majetok neziskovej organizácie tvoria:

 • vklady zakladateľov,

 • príjmy z vlastnej činnosti,

 • príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,

 • pôžičky, úvery a úroky,

 • dary a granty od fyzických a právnických osôb, domácich a zahraničných,

 • dotácie a príspevky zo štátneho rozpočtu a ďalších verejných zdrojov,

 • prostriedky získané zo štátneho rozpočtu a ďalších verejných zdrojov na základe kontraktov a zmlúv o službách,

 • bezodplatne prevzatý hmotný a nehmotný investičný a drobný majetok.

 

 1. Nezisková organizácia hospodári v súlade so schváleným rozpočtom. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ neziskovej organizácie najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

 

 1. Zisk z podnikania nesmie byť použitý v prospech zakladateľov, členov orgánov neziskovej organizácie ani jej zamestnancov a musí byť v celom rozsahu po zdanení použitý na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

 

 1. Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí.

 

 1. Ak fyzická alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo príspevok na konkrétny účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.

 

Článok VIII.

Výdavky neziskovej organizácie

 1. Výdavkami neziskovej organizácie sú:

 • výdavky na financovanie účelu neziskovej organizácie

 • výdavky na správu neziskovej organizácie

 

 1. Výšku výdavkov na správu neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte

Článok IX.

Účtovníctvo

 1. Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa všeobecne záväzných predpisov platných pre tento typ organizácie.

 

 1. Nezisková organizácie bude viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené so všeobecne prospešnými službami, výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou a výnosy a náklady spojené so správou neziskovej organizácie.

 2. V prípade potreby bude účtovná závierka overená audítorom.

 

Článok X.

Spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia sa zrušuje:

 • uplynutím času, na aký bola založená

 • dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté

 • rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie

 • dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

 • ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 zákona

 • ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 34 ods. 3 zákona.

 1. Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie

 2. Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažné prostriedky neziskovej organizácie prechádzajú na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.

 3. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo na nadáciu.

 4. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie

 5. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak zákon o neziskových organizáciách neustanovuje inak.