Archívy značky: legislatíva

Zastavme účelovú novelu zákona o ochrane prírody a krajiny!

Podporte hromadnú pripomienku verejnosti a mimovládnych organizácií k novele zákona o ochrane prírody a krajiny!

• Novela výrazne oslabuje ochranu prírody (všetky CHKO, stovky rezervácií a CHA má vyhlasovať po novom vláda hoci už teraz mešká vyhlásenie zonácie TANAPu, ktoré ako jediné dostala doteraz vláda zo zákona povinnosť pripraviť).
• Novela umožní vyššiu ťažbu v lesoch ako aj drevín mimo nich (umožní sa bez súhlasu rúbať stromy s obvodom 80 cm, t.j. priemerom 25 cm, dvakrát viac ako je to dnes).
• Novela vyháňa sprievodcov, pracujúcich na propagácií našej prírody, z chránených území.
• Novela je pripravená narýchlo a bez širokej diskusie. Výsledkom je chaotický zákon, ktorý odporuje nielen iným zákonom (zákon o poľovníctve) ale aj európskej legislatíve (smernica o biotopoch).

Podpisujte a šírte:

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ T

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku ku novele zákona o poľovníctve

Oproti súčasnému stavu navrhovaná novela značne zvýši pôsobenie negatívny faktorov ako na zver tak aj na ostatné druhy živočíchov. Rozdrobenie revírov bude mať za následok nedostatočný priestor pre prežívanie udržateľnej populácie zveri v jednotlivých revíroch a zároveň väčší počet menších revírov spôsobí zvýšený tlak na jednotlivé druhy zveri.

Návrh novely zákona o lesoch chce obmedziť aj vás a vaše deti!

Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o lesoch. Nie je nič výnimočné, že prakticky od vzniku tohto ministerstva vychádzajú z jeho „dielne“ návrhy zákonov, v ktorých sa určití predstavitelia tohto ministerstva neustále snažia o dve základné veci:
  1. o obmedzovanie, či dokonca zakazovanie vstupu ľudí do lesov
  2. o neustále zvyšovanie ťažby dreva v slovenských lesoch
Ani najnovší návrh nevybočuje z tejto abnormálnej tradície namierenej najviac proti obyčajným ľuďom – priamo obmedzovaním slobody pohybu, nepriamo zvyšovaním ťažby a odlesňovaním, čo môže mať za následok nielen povodne, ale aj to, že za pár desaťročí jednoducho nebudeme mať drevo. Príklady, že je možné takmer kompletne odlesniť krajiny (alebo aspoň ich významné súvislé častí) existujú (napr. Írsko, Haiti). Prečo? Arogancia, bezbrehá túžba po moci, chamtivosť.
PODPORTE PROSÍM PETÍCIU TU

Ochráňme vtáčie zhromaždiská na Dunaji

8 rokov nedarí v CHVU Dunajské Luhy presadiť vytvorenie zón kľudu, či už okolo hniezdísk na Vtáčom ostrove, ale ani na najvýznamnejšich zimoviskách na Dunaji. Pritom jediné čo musí MŽP SR urobiť je opraviť písmená príloh, na ktoré odkazuje text vyhlášky, kedže kvoli tomu je dnes vyhláška nefunkčná. Napriek tomu je situácia CHVU každým dňom horšia. Preto žiadame ministrestvo životného prostredia o nápravu tohot stavu…

PODPORTE PROSÍM PETÍCIU TU

Biomasa nad zlato

Na úvod schválené opatrenie vlády SR z 16.5.2013:

“Charakteristika opatrenia:
Opatrenie sleduje sprístupnenie chránených území na ťažba dreva. Sprístupnením týchto lesných pozemkov bude možné zabezpečiť ťažbu dreva v kalamitných územiach nad schválený objem plánu ťažby.
Ďalším opatrením v tejto oblasti je výroba drevnej štiepky – využitie tenkej drevnej hmoty vhodnej na energetické účely, z drevnej hmoty realizovaných výchovných zásahov v porastoch do 20 rokov.
Spôsob naplnenia: Vytvorenie 44 km lesných odvozných ciest s následnou ťažbou dreva. Realizáciou prečistiek na ploche 4 036 ha vznikne drevná hmota v objeme 17 900 m3 (hmota na výrobu lesnej štiepky) a následne lesná štiepka”

Nazdávame sa, že nie je rozumné podporovať ťažbu biomasy v rozsahu, ktorá nepriaznivo zasahuje do zdravia biotopov v chránených oblastiach. Z vyššie uvedeného opatrenia vlády je až príliš zrejmá servilita k ekonomickým záujmom, žiaľ na úkor trvalo udržateľného rozvoja.