Archívy značky: klíma

Hromadná pripomienka k návrhu Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé zmeny klímy

Podporte hromadnú pripomienku Združenia Slatinka a Greenpeace Slovensko k návrhu Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé zmeny klímy.

Predložená hromadná pripomienka smeruje predovšetkým k
– uprednostneniu zelených udržateľných opatrení na adaptáciu pred finančne náročnými technickými zásahmi do krajiny;
– stanoveniu rámcov pre realizáciu tzv. sivej infraštruktúry, najmä v oblasti vodného hospodárstva (regulácie vodných tokov, výstavba vodných nádrží, prehradzovanie vodných tokov a pod.);
– podpore prirodzenej akumulácie vody v krajine;
– ochrane nelesnej vegetácie a drevín, ako dôležitému prvku adaptácie krajiny;
– načrtnutiu súvislostí medzi udržateľným a decentralizovaným využívaním OZE a adaptáciou krajiny na zmeny klímy (obmedzenie výstavby MVE na vodných tokoch; regulácia vývozu energetickej biomasy a pod.).

Pokračovať v čítaní