Archívy kategórií: Kampane

Petícia Máme radi vlkov je spustená

vlk
Vlka obyčajného (Canis lupus) je na Slovensku možné legálne loviť každý rok od 1. novembra do 15. januára. Do roku 2013 bolo možné vlka loviť všade okrem malých území, kde bola určená jeho celoročná ochrana – v rezerváciách (5. stupeň ochrany) a v migračných oblastiach do ČR a Maďarska (časť Kysúc a Slovenského krasu).
V rokoch 2013 a 2014 sa Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK podarilo dosiahnuť legislatívne zmeny tak, že k územiam celoročnej ochrany vlka pribudlo prihraničné pásmo s Poľskom.

Pokračovať v čítaní

Hromadná pripomienka k návrhu Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé zmeny klímy

Podporte hromadnú pripomienku Združenia Slatinka a Greenpeace Slovensko k návrhu Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé zmeny klímy.

Predložená hromadná pripomienka smeruje predovšetkým k
– uprednostneniu zelených udržateľných opatrení na adaptáciu pred finančne náročnými technickými zásahmi do krajiny;
– stanoveniu rámcov pre realizáciu tzv. sivej infraštruktúry, najmä v oblasti vodného hospodárstva (regulácie vodných tokov, výstavba vodných nádrží, prehradzovanie vodných tokov a pod.);
– podpore prirodzenej akumulácie vody v krajine;
– ochrane nelesnej vegetácie a drevín, ako dôležitému prvku adaptácie krajiny;
– načrtnutiu súvislostí medzi udržateľným a decentralizovaným využívaním OZE a adaptáciou krajiny na zmeny klímy (obmedzenie výstavby MVE na vodných tokoch; regulácia vývozu energetickej biomasy a pod.).

Pokračovať v čítaní

Petícia za vyradenie vodného diela Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb

Vodné dielo Slatinka je plánované pri Zvolene už 60 rokov. Za tento čas štátna moc tvrdou stavebnou uzáverou a násilím takmer zlikvidovala kedysi životaschopnú dedinu Slatinka. Desaťročia obmedzuje využívanie 12 km dlhého údolia rieky Slatina. Napriek dlhému času prípravy sa účel stavby neustále mení a nevie sa ani to, koľko by mala stavba stáť. Jednoznačné je iba to, že by malo ísť o akumulačnú nádrž na úžitkovú vodu. Kto ju bude odoberať nie je známe

Pokračovať v čítaní

Pod iniciatívu Stop vivisekcii sa podpísalo 1 326 000 občanov!

Tlačová správa STOP VIVISECTION zo dňa 29.12.2013

Po viac ako mesiaci intenzívnej práce boli 23. decembra 2013 podpisy k Európskej občianskej iniciatíve Stop vivisekcii odovzdané kompetentným orgánom 28 krajín Európskej Únie. Konečné číslo uznaných podpisov bolo 1 326 000, úžasný výsledok, ktorý sme dosiahli vďaka  vytrvalej práci tisícok dobrovoľníkov a niekoľkých organizácií z celej Európy. 12 krajín dosiahlo národné minimum určené Európskou komisiou, Slovensko bolo medzi nimi. To všetko sa nám podarilo s veľmi skromným rozpočtom, asi 25 000€ ktoré sme vyzbierali cez dary verejnosti a od organizácií, ktoré iniciatívu podporovali.

Pokračovať v čítaní

492ea40d0e

Na farmách odhalili rozsiahle týranie zvierat!

Na veľkej väčšine európskych fariem sú prasatá chované v podmienkach holých klietok, na roštových podlahách bez slamy alebo inej vhodnej podstielky, podstupujúce rutinné zmrzačovanie, čo je v rozpore s európskou legislatívou na ochranu prasiat.

Napriek tomu, že EÚ mala na implementáciu právnych predpisov takmer 11 rokov, nie sú zákony riadne presadzované, ale naopak pravidelne prehliadané v celej EÚ: výsledkom je každoročné utrpenie miliónov prasiat v celej Európskej Únii!

Pokračovať v čítaní

cirkus

Zákaz vystupovania zvierat v cirkusoch – Kapmaň “Naozaj chcete chodiť do cirkusu?”

Petícia adresovaná ministrovi pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, Vás touto cestou žiadame o prijatie
zodpovedajúcich legislatívnych opatrení, ktoré zakážu chov, drezúru a predvádzanie všetkých
druhov živých zvierat v cirkusoch, delfináriách, aquaparkoch a ďalších druhoch zábavných
parkov so zvieratami na území Slovenskej republiky. Sme presvedčení o tom, že každý držiteľ
zvieraťa je povinný poskytnúť zvieraťu chovné podmienky primerané jeho etologickým,
fyziologickým a biologickým potrebám. Zvieratá chované v cirkusoch a podobných zariadeniach sú
nútené k výkonom, ktoré zďaleka prekračujú ich sily a biologické spôsobilosti.

Stiahnite si prosím petičný hárok na tejto adrese

Zdroj: Sloboda Zvierat
 

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko ku návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy

Milí priatelia, kolegovia a priaznivci ochrany vtáctva na Dunaji, pred dvoma mesiacmi sme spolu podpisovali výzvu ministrovi životného prostredia SR so žiadosťou na riešenie chýb a nedostatkov vyhlášky CHVÚ Dunajské luhy. Nedostatkov kvôli ktorým ubúdali ako populácie zimujúcich vtákov tak aj hniezdiacich.
Dnes sa veci zdá sa pohli ďalej a MŽP SR predvčerom oznámilo zmenu vyhlášky CHVÚ Dunajské luhy. Zmena sa nám páči, i keď našli sme tam zopár drobností, ktoré je potrebné opraviť, aby sa niektoré plánované zmeny neminuli kvôli nepresnostiam účinku.

Preto by sme Vás chceli poprosiť do 13.12. o podporu (je potrebných minimálne 500 podporovateľov) nasledovnej pripomienky:

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku ku návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška vykonávajúca zákon o ochrane prírody a krajiny

Navrhovaná vyhláška má reflektovať zmeny Zákona o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré verejnosť široko pripomienkovala kvôli oslabeniu ochrany prírody. Viaceré pripomienky verejnosti akceptované neboli a premietajú sa tak aj do vyhlášky, ktorá tento zákon vykonáva. Okrem toho návrh vyhlášky nereflektuje niektoré dlhodobé problémy, ktoré v ochrane prírody pretrvávajú.

Pokračovať v čítaní